Nawigacja

 • UWAGA, uwaga!! spotkanie integracyjne grupy "Pszczółki"

   W dniu 19.09.2014 o godzinie 14.30

  odbędzię się spotkanie integracyjne "Jesienne Zabawy".

  Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci z grupy "PSZCZÓŁKI"

 • 26.09.2014 Badanie kręgosłupa

  Przypominamy!!

   

  W naszym przedszkolu w dniu 26.09.2014 odbędzie się badanie kręgosłupa dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę oraz opłacili badanie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w holu, a także przekazanie nauczycielowi kwoty 25zł za badanie.

   

  ZAPRASZAMY

 • "Zdrowe ząbki"

   W dniu 19 maja w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowane asystentki stomatologiczne z Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji z Katowic. Spotkanie to miało na celu propagowanie profilaktyki i higieny jamy ustnej oraz adaptację dzieci do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Podczas wyizyty przedszkolaki poznały zasady prawidłowego szczotkowania zębówi zdrowego odżywiania. Dodatkowo dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zabiegami profilaktycznymi i metodami leczenia zębów. Podczas spotkania zostało przeprowadzone u każdego dziecka wstępne badanie zębów, za co w nagrodę każdy odważny przedszkolak otrzymał kalendarz wyklejankę i lusterko do przeglądania zębów. 

 • XXI Festiwal Przedszkolnej Twórczości Muzycznej

   Dnia 13 maja nasze przedszkole brało udział w XXI Festiwalu Przedszkolnej Twórczości Muzycznej w MDK Kazimierz Górniczy. W eliminacjach wystąpiła Michalina Z. z piosenką pt."Mój drugi dom". Niestety nasze zmagania w tym roku zkończyły się na tym etapie. Mimo wszystko gratulujemy Michalinie.

 • "Ze zdrowiem za pan brat"

  15 maja 2014 roku odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia  pt. ,, Ze zdrowiem za pan brat”. Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia wśród naszych dzieci. Przedszkolaki podczas zajęć musiały zmierzyć się z bardzo trudnymi zadaniami takimi jak : rozpoznawanie smaków, zagadki, klasyfikowanie żywności,  odpowiadanie na trudne pytania, dopasowywanie obrazków do czytanego tekstu. Wszystkie dzieci doskonale poradziły sobie z zadaniami i w nagrodę zostały im wręczone odznaki ,,Zdrowego Przedszkolaka”. Zajęcia poprowadziły panie z grupy Biedronki

 • Wyniki konkursów plastycznych

  Wiosną w naszym przedszkolu zostały ogłoszone konkursy ;
  "Zwierzątka na wielkanocnym stole"
  I - miejsce    Klaudia W. Przedszkole Miejskie 54
  II- miejsce  Julia S.        Przedszkole Miejskie nr 15 
          Julia R.      Szkoła Podstawowa  nr 21 
  III- miejsce  Oliwia W.  Przedszkole Miejskie nr 50 


  " Wiosenka ,wiosenka zielona panienka"
  I- miejsce    Julia G. Przedszkole Miejskie nr 12 
  II - miejsce  Marysia R.  Przedszkole Miejskie  nr 59
  III- miejsce  Emilka O.  Szkoła Podstawowa nr 15 

      Maja C.    Przedszkole Miejskie nr 51

 • "Osikowa dolina" - warsztaty rękodzieła

   Dnia 11 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty rękodzieła "Osikowa dolina", w których wzięły udział nie tylko nauczycielki z naszej placówki, ale również koleżanki z innych przedszkoli i szkół.  Sala w naszym przedszkolu na kilka godzin zamieniła się w pracownię artystyczną, w której uczestniczkom udało się wyczarować przepiękne pisanki i wiosenne kwiaty. W warsztatach wzięło udział blisko 30 pań, które od razu „załapały” technikę osikowego rękodzieła i spod ich palców wychodziły piękne ozdoby wielkanocne. To popołudnie było znakomitym przykładem łączenia przyjemnego z pożytecznym. Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzystać poznane techniki w pracy z naszymi dziećmi.

                        

 • Placówka promująca zdrowie

    Nasze przedszkole posiada Certyfikat 2 stopnia Ślaskiej Sieci Szkół Promujacych Zdrowie, który został przyznany nam 1 września 2010r. Jest to dla nas znaczące wyróżnienie, ponieważ jesteśmy jednym z dziesięciu przedszkoli w Sosnowcu, które posiadają taki Certyfikat. 

   W tym roku szkolnym przyznano nam prolongatę Certyfikatu na kolejne trzy lata.

   

 • "Powitanie Wiosny"

  Dnia 25 marca odbyło się powitanie wiosny, które zorganizowały dzieci wraz ze swoimi paniami z grupy "Słoneczka" i "Pszczółki". Zaproszone zostały dzieci z całego przedszkola oraz oddziały zerowe ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu. W przedstawieniu nie zabrakło pięknych wiosennych kwiatów, żabek, bociana, owadów, wiatru oraz oczywiście wiosny, w którą wcieliła się pani Daria, nauczycielka z grupy "Biedronki", która na koniec przedstawienia rozdała wszystkim paniom piękne wiosenne żonkile.

  (Bardzo dziękujemy rodzicom, za przygotowanie dzieci do wiosennego przedstawienia)

 • Rekrutacja 2014/2015r.

  Drodzy Rodzice !

         Tegoroczny nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 20 jest zgodny z Nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty – art. 6 ust 1 z dn.6 grudnia 2013 (Dz. U. z 2014 poz7)  w uzgodnieniu z Prezydentem Gminy Sosnowiec.

  Terminy  I  etapu  rekrutacji określa zarządzenie Dyrektora z dnia 26 02.2014 r.

   

  Zarządzenie nr 2/7/13/14

  Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sosnowcu

  z dnia  26.02.2014 r.

  w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 20 w Sosnowcu na rok szkolnym 2014/2015

  Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7), w uzgodnieniu z Prezydentem Gminy Sosnowiec,  Dyrektor Przedszkola Nr 20 w Sosnowcu zarządza, co następuje:

  § 1

   Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Nr 20  w Sosnowcu na rok szkolny 2014/2015:

  Lp.

  Termin

  Rodzaj czynności

  1.

  01.III.- 31.III.

  Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola;

  2.

      30.IV.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola;

  3.

     15.V.-15.VI. 

  Potwierdzenie przez Rodziców/Opiekunów prawnych/Osób pełniących pieczę zastępczą – woli przyjęcia do przedszkola;

  4.

          do 20.VI.

  Podanie do publicznej wiadomości imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

   

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 20 w Sosnowcu oraz przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

   

  Proszę uważnie przeczytać informacje zamieszczone i koniecznie:

  - przestrzegać terminów;

  - nie zapomnieć o załącznikach;

  - składać oświadczenie zgodnie z prawdą,  gdyż podlegają one weryfikacji, a co za tym idzie odpowiedzialności karnej;

  - zwrócić uwagę na zapis dotyczący określenia ,,zakwalifikowany” i ,,przyjęty” (ważne: zakwalifikowany nie oznacza przyjęty );

  - Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną wypełniają dokument:  DEKLARACJA ( do 24 marca – 7 dni

    przed zakończeniem rekrutacji);

  - Rodzice dzieci ,,nowych” wypełniają dokument WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI;

   

            Dzieci pięcioletnie ( rocznik 2009 ), po okresie rekrutacji decyzją gminy, będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole z danego obwodu.

   

            Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola musi być dokładnie wypełniony. Wnioski niekompletne, bez załączników nie będą brane pod uwagę.

   

  Rodzic pobiera wniosek w przedszkolu, wypełnia i oddaje potwierdzając podpisem na liście.

   

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

  DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Wypełniony formularz należy złożyć w terminie 01.03 -  31.03. 2014r

  □ przedszkole pierwszego wyboru  

  □ przedszkole kolejnego wyboru   a) nr……….Adres………………………………………………..…………..………

        b) nr ……....Adres…………………………………………….…..….………………

        c) nr………..Adres……………………………………………………………………

        Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane: na potrzeby rekrutacji, do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola, w celu szybkiego kontaktu z rodzicem, prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, w celu poznania sytuacji zdrowotnej i rodzinnej dziecka.

       Umieszczone w niniejszej Karcie dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225; Dz. U. z 2009r, nr 116, poz.977).

  Wniosek wypełniają wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

  I. DANE OSOBOWE DZIECKA

  PESEL[1]

  Imię/imiona

  Nazwisko

  Data i miejsce urodzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                             

  Adres zamieszkania Rodziców i dziecka:

  kod pocztowy

  miejscowość

  ulica

  nr domu

  nr lokalu

   

   

   

   

   

  Adres zameldowania Rodziców i dziecka jeśli jest inny niż adres zamieszkania:

  kod pocztowy

  miejscowość

  ulica

  nr domu

  nr lokalu

   

   

   

   

   

  II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

   

  MATKA

  OJCIEC

  Imię i nazwisko

   

   

  Telefony kontaktowe

   

   

   

   

  Adres e- mail

   

   

  III. DANE DOTYCZĄCE STANU RODZINY

  (w przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w poniższej tabeli, należy w wolnej kratce wpisać słowo "TAK"; wymagane są kserokopie dokumentów potwierdzone przez rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia; wzory oświadczeń udostępnia przedszkole)

  SYTUACJA RODZINNA

  WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

  Rodzina wielodzietna

  Oświadczenie rodzica

  Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  Rodzic samotnie wychowujący dziecko

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  Rodzina zastępcza

  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

  1. w przypadku braku nr PESEL podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

  IV.INFORMACJE DODATKOWE

  SYTUACJA RODZINNA

  WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

  Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego, decyzja MOPS

  Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym

  Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Zaświadczenie o pobieraniu nauki

  Opinia Poradni pedagogiczno psychologicznej wskazująca na konieczność objęcia kandydata edukacja przedszkolną

  Opinia poradni

  Rodzeństwo w przedszkolu

   

  V. DANE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

  1. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

  □ pobyt od 800 do 1300 w ramach pięciogodzinnej realizacji podstawy programowej

  □ pobyt od.........................do..........................

  1. Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie, lub inne istotne informacje o dziecku: ………..………………………..….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………......    

        Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że zawarte przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

  .....................................................................................................................

  (podpis Rodzica/ opiekuna prawnego/Osoby sprawującej piecze zastępczą

        Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola poprzez podpisanie umowy cywilno prawnej w okresie od 15.05.2014r. do 15.06.2014. Jednocześnie mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do korzystania z usług przedszkola i utratę miejsca.

   

  .....................................................................................................................

  (podpis Rodzica/ opiekuna prawnego/Osoby sprawującej piecze zastępczą

   

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do przedszkola. Administratorem danych jest przedszkole, którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie Wniosku.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, o sposobie przechowywania i usuwania danych osobowych zgromadzonych podczas postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że dane które pozostają w przedszkolu do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem (Art. 20ze pkt. 1-2).

           


         

  Sosnowiec, dnia ...........................2014r.

   

  .....................................................................................................................

  (podpis Rodzica/ opiekuna prawnego/Osoby sprawującej piecze zastępczą

  DEKLARACJA WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

   

        Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane: na potrzeby rekrutacji, do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola, w celu szybkiego kontaktu z rodzicem, prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, w celu poznania sytuacji zdrowotnej i rodzinnej dziecka.

       Umieszczone w niniejszej Karcie dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225; Dz. U. z 2009r, nr 116, poz.977).

  Uwaga:

  Deklarację wypełniają wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.  Przed wypełnieniem karty, proszę dokładnie zapoznać się z jej treścią.

  I. DANE DZIECKA

  PESEL[1]

  Imię/imiona

  Nazwisko

  Data i miejsce urodzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie:

   

  Inne istotne informacje o dziecku:

   

                             

  Adres zamieszkania Rodziców i dziecka:

  kod pocztowy

  miejscowość

  ulica

  nr domu

  nr lokalu

   

   

   

   

   

  Adres zameldowania Rodziców i dziecka jeśli jest inny niż adres zamieszkania:

  kod pocztowy

  miejscowość

  ulica

  nr domu

  nr lokalu

   

   

   

   

   

  II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

   

  MATKA

  OJCIEC

  Imię i nazwisko

   

   

  Telefony kontaktowe

   

   

   

   

  Adres e- mail

   

   

   

  III. DANE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

  1. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

  □    Pobyt       od 8°°  do 13°°

  □    pobyt  od.........................do............................

  2.Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie, lub inne istotne informacje o dziecku: ………………………………..…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

   

  Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że zawarte przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

  ...............................................................................................................

  podpis Rodzica/Opiekuna prawnego/Osoby sprawującej pieczę zastępczą

  1.w przypadku braku nr PESEL podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

        Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem woli korzystania z usług przedszkola jest podpisanie umowy cywilno prawnej w terminie od 15.05.2014r. do 15.06.2014. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy oznacza wykreślenie dziecka z listy przyjętych do korzystania z usług przedszkola i utratę miejsca.

   

   

  ...............................................................................................................

  podpis Rodzica/Opiekuna prawnego/Osoby sprawującej pieczę zastępczą

   

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do przedszkola. Administratorem danych jest przedszkole, którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie Wniosku.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, o sposobie przechowywania i usuwania danych osobowych zgromadzonych podczas postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że dane które pozostają w przedszkolu do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem (Art. 20ze pkt. 1-2. )         
    

   

  Sosnowiec, dnia ...........................2014r.

   

  ...............................................................................................................

  podpis Rodzica/Opiekuna prawnego/Osoby sprawującej pieczę zastępczą

   

           

            Po zakończeniu rekrutacji, w przypadku większej ilości  dzieci niż miejsc w przedszkolu ogłoszony zostanie II etap rekrutacji.

   

  KRYTERIUM

  DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY

  a)

  wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do procedury.

  b)

  niepełnosprawność kandydata;

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

  c)

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  d)[1]

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  e)

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  f)

  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie ZAŁĄCZNIK NR 4 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  g)

  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

   

   

  Zarządzenie nr   2/8/13/14 Dyrektora Przedszkola nr 20 w Sosnowcu z dnia 14.04.2014 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu na rok szkolny 2014/2015

  Na podstawie art.20 zb ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty    ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   z 2014 r. poz. 7 ) Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu zarządza co następuje:

   

  § 1

  Powołuje się komisję rekrutacyjną w dniu 28.04.2014 r., godz. 10:00, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,  na rok szkolny 2014/2015 w następującym składzie:

   

  1. Jolanta Ramza   - wicedyrektor przedszkola    -  przewodniczący komisji
  2. Ewelina Ostrowska  -  nauczyciel         - członek komisji
  3. Aneta Pańtak – Żurek – przewodnicząca Rady Rodziców  - członek komisji
  4. Jan Bosak  - przedstawiciel Rady Miasta         - członek komisji

   

  § 2

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu oraz przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.


   

   

 • Dzień Babci i Dziadka

  16 i 17 stycznia, dzieci z naszego przedszkola zaprosiły na występy artystyczne swoich dziadków, podczas których, recytowały, śpiewały i tańczyły. Dzieci życzyły swoim Babciom i Dziadziusiom dużo zdrowia, spełnienia marzeń i samych najszczęśliwszych chwil w Nowym 2014 Roku. Po części artystycznej dzieci wręczyły upominki i zaprosiły Babcie i Dziadziusiów na słodki poczęstunek.

  Serdecznie zapraszamy do naszej przedszkolnej galerii, do obejrzenia zdjęć z imprez w poszczególnych grupach ;)

 • "O Gosi i bałwanku Stefanku"

  14 stycznia dzieci z naszego przedszkola przeniosły się do zimowej krainy za sprawą teatrzyku pt." O Gosi i bałwanku Stefanku". Dzieci dowiedziały się, jak należy ubierać się zimową porą oraz nauczyły się wielu wspaniałych zimowych zabaw.

 • Bal karnawałowy

  Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne przebierańce...

  Dnia 9 stycznia w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrane w różnorodne i kolorowe stroje, wspaniale bawiły się w rytm muzyki. Podczas trwania balu odbyły się różne zabawy i konkursy. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu.

 • "Ach co za noc ..."

  Dnia 16 grudnia odbyły się Jasełka w wykonaniu rodziców  i dzieci z grup "Misie", "Słoneczka" i oczywiście "Pszczółki" :) oraz nauczycielek z naszego przedszkola. Jasełka były przedstawiane dzieciom z całego przedszkola oraz zaproszonym gościom. Nasi aktorzy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, przygotowali piękne stroje dla siebie jak i swoich pociech, za co serdecznie im dziękujemy. Nad przygotowaniami, dekoracją oraz oprawą muzyczną czuwały panie B.Gzyl, E.Ostrowska, K.Szczepańska i B.Kubara.

 • Wigilia w "Biedronkach"

  17.12.2013

  Dnia 17 grudnia 2013 roku w grupie Biedronki odbyła się Wigilia. Dzieci zaprezentowały insecnizację pt.,, W oczekiwaniu na pierwszą Gwiazdkę". Pokazały w niej tradycje towarzyszące przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia takie jak ubieranie choinki czy przygotowywanie potraw wigilijnych. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu kolęd wraz z Dyrekcją i Rodzicami. Po przedstawieniu wychowawczynie grupy wraz z dziećmi złożyły wszystkim przybyłym gościom życzenia świąteczne i zaprosiły na poczęstunek.

 • Pasowanie na przedszkolaka

  Dnia 21 i 22 listopada w naszym przedszkolu odbyło się Pasownie na Przedszkolaka w grupach "Misie", "Krasnale" oraz "Pszczółki". Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Odświętny strój , a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor przedszkola z pomocą zaczarowanego ołówka dokonała pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom i mały prezent. Od dnia dzisiejszego dzieci z grup "Misie", "Krasnale" oraz "Pszczółek" stały się prawdziwymi przedszkolakami.

   

 • Święto Drzewa

  10.10.2013

     10 października obchodzone jest Święto drzewa. W naszym przedszkolu, w ramach programu Klub Gaja, każdego roku też świętujemy. Dla przedszkolaków przygotowane było spotkanie. Dzieci wysłuchały wiersza i same wypowiadały się na temat właściwego zachowania w lesie i szanowania drzew. Dla każdej grupy przygotowane były zagadki. Przedszkolaki złożyły ślubowanie Małego Ekologa i dostały liść ze swoim imieniem, które zostały przypięte na wspólnym drzewie w holu szatni. W grupach wykonały wspólną pracę plastyczną. Na zakończenie uroczystości posadzony został, w ogrodzie przedszkolnym, krzak bzu, który mamy nadzieję wiosną rozweseli nasze otoczenie.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  14.10.2013

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ-

  14 października w naszym przedszkolu świętowali pracownicy. Dzieci z grup ,,Biedronki” i ,,Słoneczka” przygotowały uroczysty występ, na który zaprosiły dzieci z pozostałych grup i wszystkich pracowników. Młodzi aktorzy przedstawili przygotowany spektakl ,,Po lesie chodzi Jesień” oraz wyrecytowali przygotowane życzenia. Wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę ,,Hop, hop, hejże ha, nasza pani na sto dwa”. Po występie przedszkolaki obdarowały pracownice przedszkola broszkami wykonanymi z modeliny.

   

   

 • Baśniowa Kapela

  08.10.2013

     Baśniowa Kapela po raz kolejny roztoczyła swój czar w naszym przedszkolu. Z wielką uwagą i zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści o owieczkach, świstakach i groźnym wilku . Podczas koncertu nie było teatralnych kostiumów, nie było masek. Była za to przepiękna góralska muzyka ilustrowana fotografiami Tatr i ich mieszkanców. Dzieci w kilka chwil zapamiętały piosenki, których nauczyli ich artysci. Spotkanie z Baśniową Kapelą pozostawiło niezapomniane wrażenia, a nastrój stworzony przez artystów udzielił się
  wszystkim dzieciom. 

 • "Klub czytającego rodzica"

  17.09.2013

    W ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom", w naszym przedszkolu powstał "Klub czytającego rodzica". Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do czytania swoim pociechom bajek i wierszy, w każdy piątek miesiąca o godzinie 10.00.

  (osoby chętne zapraszamy od pierwszego piątku października, prosimy również o wcześniejszy kontakt z wychowawcami poszczególnych grup)

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu
  Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. A. Śliwki 38
 • (32)2993339

Galeria zdjęć