Wiadomości

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.o

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!

 

Zebrania z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola odbędą się w dniu 11.06.2015 o godz. 16:00

 

Zebrania z rodzicami dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędą się:

Szkoła Podstawowa nr 15 - 09.06.2015 godz 16:00

Szkoła Podstawowa nr 20 - 10.06.2015 godz 16:00

 

 

 

 

 

Informujemy !!

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 trwać będą

od 1 marca do 31 marca

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW


1.    Wydawanie i przyjmowanie "WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" odbywać się będzie w terminie: 01.03.-31.03.2015r.
2.    Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola, wypełniają "DEKLARACJĘ WOLI KONTYNUOWANIA  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2015r. Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklaracje dostępne będą u wychowawców grupy.
3.    Zapisy dzieci pięcioletnich (Rocznik 2010) do szkół (Oddziałów przedszkolnych w szkołach)  odbywają się w przedszkolu.
4.    Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice winni złożyć dokumenty potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności:

 

Kryteria I etapu rekrutacji zgodne z UoSO (Dz.U. z 2014 r,)


DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY


a)    wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem w przedszkolu
b)    niepełnosprawność dziecka    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka    Orzeczenie o niepełnosprawności
d)    niepełnosprawność obojga rodziców dziecka    Orzeczenia o niepełnosprawności
e)    niepełnosprawność rodzeństwa dziecka    Orzeczenie o niepełnosprawności
f)    samotne wychowywanie dziecka w rodzinie    Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem w przedszkolu
g)    objęcie dziecka pieczą zastępczą    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą potwierdzona kserokopia


Powyższe kryteria mają jednakową wartość wyrażoną wielkością 20 pkt.

 

Kryteria uzupełniające w przypadku II etapu rekrutacji


a)    Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego    Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem
b)    Kandydat z obwodu Przedszkola Miejskiego nr 20    Oświadczenie rodzica potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania
c)    Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym     Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt. 2) UoSO) lub wypis z rejestru działalności gospodarczej. Zaświadczenie o pobieraniu nauki
d)    Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka edukacją przedszkolną    Opinia PPP - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem
e)    Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola    

 

5.    We Wniosku podaje się następujące dane:
a)    imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b)    imiona i nazwiska rodziców dziecka;
c)    adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
d)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka służące zapewnieniu szybkiego kontaktu;
e)    wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli wraz z numerem i adresem przedszkola;
f)    dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, korzystania z posiłków oraz inne istotne informacje.
 


7.    Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/Opiekuna prawnego we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.
8.    Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor przedszkola powoła Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie rozpatrzenie złożonych wniosków.
9.    Imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych udostępnione będą do wiadomości Rodziców w dniu 30.04.2015r. po godz. 1400 w ogólnie dostępnym miejscu.
10.    Rodzice, których dzieci nie zostaną przyjęte do przedszkola będą mogli złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji Komisji, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości i w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku winni otrzymać pisemne wyjaśnienie od Przewodniczącego. Na rozstrzygnięcie Komisji Rodzicowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, natomiast na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.
11.    Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
12.    Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

 

                          

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu
    Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. A. Śliwki 38
  • (32)2993339

Galeria zdjęć