Wiadomości

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.o

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE !!

 

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim nr 20 nie będzie dyżuru wakacyjnego.

 

Zapisy dzieci na dyżury do niżej wymienionych przedszkoli proszę kierować do osoby dyżurującej na przedszkolnym korytarzu

do dnia 29 maja 2015 r.

 

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC- SIERPIEŃ 2015

 

01.07-17.07.2015   PM 30, ul. Urbanowicz 7/1

20.07-31.07.2015  PM 50, ul. Frańciszkańska

01.08-16.08.2015  PM 12, ul. Mościckiego 26a

17.08-31.08.2015  PM 28, ul. Kruczkowskiego 9

 

01.07-31.08.2015 - Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka, ul. Tulipanów 2 w Sosnowcu

01.07-31.08 - Niepubliczne Przedszkole ELFIK ul. Stalowa 9 w Sosnowcu

01.07-31.08 - Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA PANA KLEKSA ul. Braci Mieroszewskich 7 w Sosnowcu

01.07-31.08 - Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA ul. Bracka 18 w Sosnowcu

01.07-31.08 - Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu ul. Zamkowa 19

01.07-31.09 - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ze specjalnością językowo-artystyczną MISTRZOWIE ZABAWY ul. Kochanowskiego 7 w Sosnowcu

01.07-31.08 - Niepubliczne Przedszkole Małego Sportowca BAJKOWO I SPORTOWO ul. Kukułek 57 w Sosnowcu

01.07-31.08 - Niepubliczne Przedszkole WESOŁE PRZEDSZKOLE ul. Ostrogórska 21 w Sosnowcu

 

 

 

UWAGA !!

Informacje dla rodziców


 

         Proszę pamiętać o terminie 15 maj – 15 czerwiec, potwierdzenia przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia dziecka do przedszkola (podpisanie umowy).

 

Do 20 czerwca zostanie podana imienna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

         W przypadku wolnych miejsc, (po 15 czerwca br.) rekrutację uzupełniającą ( z listy rezerwowej dzieci nieprzyjętych ), przeprowadza dyrektor do dnia 31 sierpnia.

 

 

 

Zebrania z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola odbędą się w dniu 11.06.2015 o godz. 16:00

 

Zebrania z rodzicami dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędą się:

Szkoła Podstawowa nr 15 - 09.06.2015 godz 16:00

Szkoła Podstawowa nr 20 - 10.06.2015 godz 16:00

 

 

 

 

 

Informujemy !!

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 trwać będą

od 1 marca do 31 marca

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW


1.    Wydawanie i przyjmowanie "WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" odbywać się będzie w terminie: 01.03.-31.03.2015r.
2.    Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola, wypełniają "DEKLARACJĘ WOLI KONTYNUOWANIA  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2015r. Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklaracje dostępne będą u wychowawców grupy.
3.    Zapisy dzieci pięcioletnich (Rocznik 2010) do szkół (Oddziałów przedszkolnych w szkołach)  odbywają się w przedszkolu.
4.    Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice winni złożyć dokumenty potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności:

 

Kryteria I etapu rekrutacji zgodne z UoSO (Dz.U. z 2014 r,)


DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY


a)    wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem w przedszkolu
b)    niepełnosprawność dziecka    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka    Orzeczenie o niepełnosprawności
d)    niepełnosprawność obojga rodziców dziecka    Orzeczenia o niepełnosprawności
e)    niepełnosprawność rodzeństwa dziecka    Orzeczenie o niepełnosprawności
f)    samotne wychowywanie dziecka w rodzinie    Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem w przedszkolu
g)    objęcie dziecka pieczą zastępczą    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą potwierdzona kserokopia


Powyższe kryteria mają jednakową wartość wyrażoną wielkością 20 pkt.

 

Kryteria uzupełniające w przypadku II etapu rekrutacji


a)    Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego    Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem
b)    Kandydat z obwodu Przedszkola Miejskiego nr 20    Oświadczenie rodzica potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania
c)    Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym     Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt. 2) UoSO) lub wypis z rejestru działalności gospodarczej. Zaświadczenie o pobieraniu nauki
d)    Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka edukacją przedszkolną    Opinia PPP - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem
e)    Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola    

 

5.    We Wniosku podaje się następujące dane:
a)    imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b)    imiona i nazwiska rodziców dziecka;
c)    adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
d)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka służące zapewnieniu szybkiego kontaktu;
e)    wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli wraz z numerem i adresem przedszkola;
f)    dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, korzystania z posiłków oraz inne istotne informacje.
 


7.    Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/Opiekuna prawnego we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.
8.    Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor przedszkola powoła Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie rozpatrzenie złożonych wniosków.
9.    Imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych udostępnione będą do wiadomości Rodziców w dniu 30.04.2015r. po godz. 1400 w ogólnie dostępnym miejscu.
10.    Rodzice, których dzieci nie zostaną przyjęte do przedszkola będą mogli złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji Komisji, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości i w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku winni otrzymać pisemne wyjaśnienie od Przewodniczącego. Na rozstrzygnięcie Komisji Rodzicowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, natomiast na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.
11.    Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
12.    Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

 

                          

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu
    Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. A. Śliwki 38
  • (32)2993339

Galeria zdjęć